Our Lady’s message to Mirjana, 02 October 2018

“ลูก ๆ ที่รัก,
แม่ขอให้ลูกกล้าหาญ และอย่าท้อแท้ เพราะแม้แต่การกระทำความดีเพียงเล็กน้อยสุด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่เล็กน้อยที่สุดนั้น ก็ยังเอาชนะความชั่วร้ายที่เราเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้

ลูก ๆ ของแม่  ขอให้ลูกฟังแม่เพื่อที่ความดีจะได้รับชัยชนะ เพื่อที่ลูกจะได้เข้ามารู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่  นี่คือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุด  พระหัตถ์ของพระบุตรของแม่ที่คอยโอบกอด พระองค์ทรงรักดวงวิญญาณ พระองค์ซึ่งได้ประทานชีวิตของตนเองเพื่อลูก และยังคงประทานองค์ในศีลมหาสนิททุกครั้งตลอดไป พระองค์ผู้ซึ่งมีพระวาจาอันทรงชีวิตนิรันดร  การที่ลูกเข้ามารู้จักความรักของพระองค์ การที่ลูกตามรอยพระบาทของพระองค์ หมายความว่าลูกจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณอันมั่งคั่ง  นี่คือความมั่งมีที่ทำให้ลูกรู้สึกดี และทำให้เห็นความรัก และความดีในทุก ๆ ที่  อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ลูก ๆ ของแม่ ขอให้ลูกเป็นเสมือนรังสีของดวงอาทิตย์ ที่แผ่ความรักอันอบอุ่นของพระบุตรของแม่ให้แก่ทุก ๆ คน ที่อยู่รอบข้าง  ลูก ๆ ที่รัก โลกใบนี้ต้องการอัครสาวกแห่งความรัก  โลกใบนี้ต้องการคำภาวนาอย่างมาก แต่ต้องเป็นคำภาวนาจากใจ และจากจิตวิญญาณ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูด  ลูก ๆ ที่รัก ขอให้ลูกปรารถนาความศักดิ์สิทธิ์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน  ในความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะทำให้พระบุตรของแม่สามารถทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ผ่านตัวลูกได้

ลูก ๆ ที่รัก คำภาวนา คำพูด ความคิด และการกระทำของลูกทั้งหมดเป็นตัวเปิด หรือปิดประตูแห่งพระอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้กับตัวลูกเอง  พระบุตรของแม่ทรงชี้หนทาง และทรงประทานความหวังแก่ลูก  แม่กำลังปลอบโยนลูก และขอให้กำลังใจลูก เพราะแม่เองได้รู้จักกับความเจ็บปวด แต่แม่มีความเชื่อและความหวัง  ตอนนี้ แม่ได้รับรางวัลแห่งชีวิตในพระอาณาจักรของพระบุตรของแม่

ดังนั้น ฟังแม่นะ จงเข้มแข็ง และอย่าท้อแท้
ขอบใจจ๊ะ”

Comments are closed.